ETİK KURALLARIMIZ

loading


Etik Kurallarımız;
VOYAGE EFFE TURİZM ETİK KURALLARI İÇİNDEKİLER
 1. ÖNSÖZ (AMAÇ VE KAPSAM)
 2. TEMEL PRENSİPLER
 2.1. DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK
 2.2. TARAFSIZLIK
 2.3. PROFESYONELLİK VE İNSAN KAYNAKLARININ BÜYÜMESİ
 2.4. GİZLİLİK
 2.5. ÇIKAR ÇATIŞMASI
 2.6. SERBEST REKABET
 2.7. ŞEFFAFLIK VE EKSİKSİZ BİLGİ VERME
 2.8. SAĞLIK KORUMASI
 2.9. ÇEVRE KORUMASI
 3. TARAFLAR
 3.1. MÜŞTERİLERLE İLŞKİLER
 3.1.1. MÜŞTERİLERLE SÖZLEŞMEYE DAYALI İLŞKİLER
 3.1.2. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
 3.2. ÇALIŞANLARLA İLŞKİLERİ
3.2.1. İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ
3.2.2. GÜVENLİK VE SAĞLIK
3.2.3. MAHREMİYETİN KORUNMASI
 3.2.4. İÇ HABERLEŞME
 3.2.5. PERSONEL KULÜPLERİ
3.3. SÖZLEŞMELİ İŞ ORTAKLARIYLA İLŞKİLER
3.3.1. SEÇİM KRİTERİ
3.4. KAMU KURUMLARI VE DİĞER DIŞ KURULUŞLARLA İLİŞKİLER
3.4.1. KAMU KURUMLARI VE BAĞIMSIZ OTORİTELER
3.4.2. SİYASİ PARTİLER VE BİRLİKLER
3.4.3. SOSYAL İNİSİYATİFLER
3.5. BASIN İLE İLİŞKİLER VE DIŞ DENETİM
3.5.1. İÇ ORGANİZASYON İ
3.5.2. KURUMSAL İLETİŞİM VE REKLAM
4. UYGULAMA VE İHLALLER VOYAGE EFFE TURİZM ETİK KURALLARI
 
1. ÖNSÖZ (AMAÇ VE KAPSAM)
Şirketin kurulduğu 2004 yılından beri,tüm çalışanlar kendilerini,en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayarak şirket ortaklarına değer yaratma amacına ulaşmak için ulaşım hizmetini, en etkin ve üretken bir şekilde gerçekleştirmeye adamışlardır. Geçen yıllar boyunca, sadece bir taşıma mükellefi olmaktan (ki, hala ana faaliyet konusunu oluşturmaktadır) çok fonksiyonlu bir kuruluşa dönüşmüştür. Bu dönem içinde Effe turizm, kendisini farklı projelerde geliştirip güçlendirmenin yanında ekonomik, kültürel ve sosyal çevrelerde iz bırakarak saygın bir kuruluş haline gelmiştir. Effe turizm, rekabetçi olmanın, ahlaki duyarlılık, sosyal ilişkiler ve çevre korunması ile olan yakın ilişkisine inancı ile, sosyal yükümlülüklerine, tüm projelerine sıkıca sarılması gereken bir yatırım olduğu düşüncesi ile, sürekli olarak bağlı kalmıştır. Kurumsal yönetim konusuna olan ilginin her zamandan daha fazla arttığı zamanımızda, üstlendiğimiz ana işlerden birisi, kurumsal risklerin artan bir verimle yönetilmesine imkan verecek şekilde şirket için bir organizasyon modeli meydana getirmek olmuştur. Bunun da ötesinde tüm faaliyetlerimizin temelinde bulunan prensiplerimizden bahseden bir belgenin hazırlanarak, ilgili ekip üyelerimize dağıtılmasının gerekli olduğunu hissediyorduk. Bu kurallar, ülkemizin kültürel ve sosyal farklılıklarını dikkate alarak şirketimizin Faaliyetlerinde de uygulanabilecektir. Effe turizm, “Kurallar”da açıklanan prensiplere uygun olarak ideal bir işbirliği formu oluşturmak hedefi ile tüm ilgili kurumlarla ilişki kurmayı planlamakta olup onların da bu prensiplere uygun davranacaklarına içtenlikle inanmaktadır. Bu belge temel alınarak, Effe turizm stratejisi ve iş geliştirme hedefleri için gerekli etik altyapıyı oluşturan ve destekleyen uzun vadeli bir süreç oluşmuştur. Mevcut ve gelecekteki ortaklarımızın, daha kaliteli bir grup yaratmayı amaçlayan bu Çabalarımızı takdir edeceklerine olan inancımız tamdır. Etik Kurallar (“Kurallar”) şunları kapsar: * Effe turizm etik ilkelerini tanımlayan temel prensipler; * Tüm kuruluşlarla olan ilişkilerde geçerli olan ilkeler; * Etik kuralların takibi ve devamlı olarak geliştirilmesini sağlayan kontrol sistemlerini tanımlayan normlar.
 2. TEMEL PRENSİPLER
Şirketimiz, aşağıda açıklanan uygulamalardan farklı işlem taleplerini reddeder.
 2.1. Doğruluk Dürüstlük Effe turizm mevcut yasalar, profesyonel etik ve uluslararası kurallara uygun olarak çalışır. Effe turizm çıkarları, hiç bir zaman doğruluk ve dürüstlük prensibinin ihlaline gerekçe olamaz. Bu nedenlerle, iki tarafın ilişkisi ile ilgili olduğu ve bağımsız karar almayı etkileyeceği düşünülen her türlü çıkar veya hediye kabul edilmeyecektir.
 2.2. Tarafsızlık Effe turizm, tüm iç ve dış kuruluşlarla olan ilişkilerinde yaş, ırk, etnik köken, milliyet politik görüş, dini inanç, cinsiyet veya sağlık ile ilgili ayrımdan kaçınacaktır.
 2.3. Profesyonellik ve İnsan Kaynaklarının Büyümesi Effe turizm, çalışanları için tanımlanmış görevlerin yerine getirilmesinde uygun seviyede bir profesyonelliği garanti eder. Bu amaçla, Effe turizm insan kaynaklarının geliştirilmesinde eğitim, mesleki uygulamalar ve gelişim programları için gerekli donanımları saklamakla yükümlüdür.
 2.4. Gizlilik Kanunlara uygun olacak şekilde Effe turizm kendisine sunulan bilgilerin gizliliğini garanti eder. Çalışanların, kendi profesyonel faaliyetleri ile ilgili olmayan gizli bilgileri kullanmaları yasaktır.
 2.5. Çıkar Çatışması Bir işin yerine getirilmesi sırasında, Effe turizm herhangi bir çıkar çatışması yaratmaktan kaçınacaktır. Çıkar çatışması kavramı, sadece yasa ile belirlenen durumları değil, aynı zamanda bir çalışanın, şirket sahiplerinin çıkarlarından farklı olarak, kendi kişisel çıkarlarının takipçisi olmasını da kapsar.
 2.6. Serbest Rekabet Effe turizm, piyasada büyüme ve için devamlı gelişimi için serbest rekabeti hayati bir faktör olarak kabul eder.
 2.7. Şeffaf ve Eksiksiz Bilgi Verme Effe turizm tarafından dağıtımı yapılan tüm bilgiler, bu bilgileri alanların Effe turizm ile kuracakları tüm ilişikilerinde doğru karar almalarına imkan verecek şekilde, şeffaf anlaşılır ve doğru olacaktır.
 2.8. Sağlığın Korunması Çalışanların fiziksel ve ruhsal uyumları Effe turizm tarafından birinci değer olarak kabul edilir. Çalışma koşulları, kişilerin saygınlığına, güvenlik ve sağlık koşullarına uygun olacaktır.
 2.9. Çevrenin Korunması Effe turizm, çevre korunmasını birincil değer olarak kabul eder. Bu amaçla, Effe turizm alacağı kararların çevresel gerekliliklerle uyumlu olmasına dikkat eder. Alacağı kararların, sadece mevcut yasalara uygun değil, aynı zamanda en son bilimsel araştırmalar ve konu hakkındaki en güvenilir bilgiler ile de uyumlu olmasına dikkat eder.
 3. TARAFLAR
3.1. Müşterilerle İlişkiler Müşteriler, Effe turizm’in temel varlığıdır.
 3.1.1. Müşterilerle Sözleşmeye Dayalı ilişkiler Doğruluk, dürüstlük, profesyonellik, şeffaflık ve en üst seviyedeki işbirliği prensipleri Effe turizm müşterileri ile olan tüm sözleşmeye dayalı ilişkilerin ve iletişimin temelini teşkil eder.
 3.1.2. Müşteri Memnuniyeti Effe turizm sağladığı servislerde yüksek kaliteli standartları sürdürmeye ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmaya birincil önem verir.
 3.2. Çalışanlarla İlişkiler “İnsan faktörü” Effe turizm için anahtar kaynaktır. Maksimum müşteri mutluluğu sağlamanın ve sonuçta pay sahiplerinin yatırımlarını optimize etmenin yolu insan kaynaklarından geçer. Bu nedenle Effe turizm, üstün özellikte personeli işe almayı ve korumayı amaçlamıştır. Effe turizm, çalışanlarının gelişimi için motivasyon ve eğitim ihtiyaçlarına özel önem vermekte ve kişisel potansiyelleri dikkate alarak yapıcı, ödüllendirici ve uygun çalışma ortamlarını sağlamaktadır.
 3.2.1. İnsan Kaynaklarının Yönetimi Tüm çalışanlar, uygun işe alım sözleşmeleri ile istihdam edilmektedir. Uygun olmayan iş koşullarına ve istismara tolerans gösterilmez. Effe turizm, çalışanlarının seçiminde, yönetiminde veya gelişiminde her türlü ayrımcılığı reddeder.Adayların profesyonel özellikleri, şirket çıkarları doğrultusunda ayrı ayrı değerlendirilir. Effe turizm aynı zamanda, otoritenin istismarına yol açan, ve genel olarak kişinin saygınlığını yok edici ve psikolojik-fiziksel bütünlüğü bozucu her türlü davranışı reddeder. Mali ve hukuki konulardaki gerekli bilgiler işe alımları ve çalışmaları sırasında, çalışanlara verilir. Tüm çalışma dönemi boyunca, çalışanlar şirket içindeki pozisyonlarına uygun olarak, işlerini anlamalarını kolaylaştıran ve gereği gibi yerine getirmelerini sağlayan tüm bilgileri alırlar. İleri derecede bir profesyonellik ile şirket, çalışanlarının özelliklerini değerlendirip destekleyerek, onlara kurumsal seviyede eğitim çalışmaları ve profesyonel kurslara katılma olanağı sağlar. Bu yapı içinde, Effe turizm yüksek seviyede eğitimler organize etmektedir. Yeniden yapılanma durumunda, her bir çalışanın değeri korunacaktır. Gereken durumlarda, çalışanların nitelik ve beklentilerinin de dikkate alınması ile, eğitim ve yeni iş edindirme önlemleri uygulamaya konacaktır. Çalışanlar sadakatli ve özenli bir şekilde işleri ile bağlantılı görevlere uygun davranış içinde olacaklar ve operasyonel prosedürler ile bağlantılı olarak kurum varlıklarını koruyacaklardır.
 3.2.2. Güvenlik ve Sağlık Effe turizm, profesyonel faaliyetlerle bağlantılı tüm risklerin izlenmesi, yönetilmesi ve engellenmesi yoluyla, çalışma ortamının güvenlik ve sağlık ile ilgili mevcut yasalara uygun olmasını sağlar.
 3.2.3. Mahremiyetin Korunması Kişilerle ilgili gizli bilgiler, gerekli önlemleri alarak ve mevcut yasalara uygun olarak kullanılacaktır. İlgili kişilere tam bir şeffaflık sağlanırken yasal iş gereklilikleri dışında, bu bilgilerin üçüncü şahısların erişimine kapalı olması sağlanacaktır.
 3.2.4. İç Haberleşme Effe turizm, iç haberleşmenin, kurumsal bilginin paylaşılmasında ve çalışanların motivasyonlarının sağlanmasındaki öneminin farkındadır.
 3.3. Sözleşmeli iş Ortaklarıyla İlişkiler Effe turizm, sözleşmeli olarak iş yaptığı,tedarikçi araç, servis vb. firmalar ve kişilerle faaliyetleri önemli derecede günlük iş uygulamaları gerektirmektedir. Effe turizm, onların katkılarını önemsemek ve onlarla ilişkilerinde eşitlik ve karşılıklı saygı çerçevesinde davranmak yükümlülüğünün bilincindedir. Effe turizm ayrıca, bu firmalar ve kişilerin, işe uygun, anlaşılır talimatları istemek ve ödemeleri zamanında almak konularındaki haklı beklentilerine saygı gösterir.
 3.3.1. Seçim Kriteri Sözleşmeye dayalı iş ortaklarının seçimi anlaşılır, kolay uygulanan ve ayrımcılığa kapalı bir dizi sürece dayanır. Effe turizm, sadece objektif rekabet koşulları ve sağlanacak hizmetin kaliteleri ile ilgili kriterler uygulamaktadır. Kalite kavramı “Kurallar” da anlatıldığı şekilde tedarikçilerin mutabakatını da kapsar.
3.4. Kamu Kurumları ve Diğer Kuruluşlarla İlişkiler
3.4.1. Kamu Kurumları ve Bağımsız Otoriteler Effe turizm ile kamu kurumlar arasındaki tüm ilişkiler karşılıklı saygı temelinde; dürüstlük, şeffaflık, işbirliği ve müdahaleci olmama prensiplerine dayanır. Effe turizm bu prensiplerin ihlali olarak yorumlanabilecek veya bu prensiplere zarar verecek her türlü davranışı reddeder. 3.4.2. Siyasi Partiler, Sendikalar ve Birlikler Effe turizm, dolaylı veya esas amacı politik olan herhangi bir olay veya girişimi desteklemez.
 3.4.3. Sosyal İnisiyatifler Effe turizm, prensip olarak, faaliyette bulunduğu toplumun ilerlemesine katkıda bulunmayı ahlaki bir görev kabul eder Effe turizm imkanlar dahilinde; Sosyal inisiyatiflerin seçiminde, girişimcilerin ahlaki özellikleri ve ciddiyetlerini dikkatli bir şekilde değerlendirir * Sanatsal faaliyetlerin yaşam kalitesini arttırıcı etkisine olan inancı ile, kültürel faaliyetleri destekler. *Gençlerin sağlıklı olmasına etkisi nedeniyle, sporu eğitici bir faaliyet olarak kabul eder. * Çevreyi, korunması gereken en önemli değer olarak kabul eder. Çevreye değer verilmesi ve korunması için çalışanlarının çevre bilincini geliştirici girişimlerde bulunur.

 4. UYGULAMA VE İHLALLER “Effe turizm Etik Kuralları” Şirketin Yönetim kurulu tarafından belirlenir, onaylanır ve daha sonraki gerekli değişiklikler yapılır. “Effe turizm www.effeturizm.com.tr sitesinde sürekli olarak yayımlanır. Her çalışan veya yeni işe başlayan personele Kuralların basılı bir kopyası verilir. Etik Kuralların hafif ihlali durumunda, bundan sorumlu personele disiplin önlemleri uygulanır. Daha büyük ihlallerde ise, personelin şirket ile ilişkisinin kesilmesi dahi gerekebilir           
                                                                                                                            ikon

whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X